President’s Gallery 2020-01-06T06:13:56+00:00

We thank all the leaders who served this organization in the previous years.

President Name Year Served Picture
Janardhan Mangalat 1974
Mahinder Singh Mann 1975
Harjith Bhalla 1976
Vijay Barar 1977 & 1978
Durv Khubchandani / Munnu Bajpai 1979
N.V. Shamasundar 1980 & 1981
Asha Gopal 1982 & 1983
Rajinder Singh 1984 & 1985
Ravi Mathur 1986
Rajinder Singh/ArabindGhosh 1987
Arabind Ghosh 1988 & 1989
Ashok Jain 1990
Nirmalya Chatterjee 1991 & 1992
Sudhir Ranjan 1993
Vivek Gupta 1994 & 1995
Sudeep Mehta 1996
Sandeep Talwar 1997
Renu Bhargav 1998
Subhash Arora 1999 & 2000
Rano Singh 2001 & 2002
Girija Krishnamurthy 2003 & 2004
Kalpana Batni 2005 & 2006
Sarbari Chowdhury 2007
Leena Raval 2008 & 2009
Prakash Deshmukh 2010
Manish Gupta 2011
Venkat Kommineni 2012 & 2013  
Murugan K Patham 2014  
Sateesh Ambadi 2015 & 2016  
Rachel Misra 2017